آب

آتٍ

آتٍ

آتٍ

آثارىّ

آثارىّ

آثر

آثر

آجر

آجر

آخذ

آخذ

آخر

آخر

آخر

آخر

آدمىّ

آدمىّ

آذار

آذى

آزر

آزر

آسف

آسف

آسف