!אל

!אל

!בוט

!דדיה

!דדיה

!דדיה

!דדיה

!האלה

!זוב

!זוב

!זוב

!זוב

!חנה

!חנה

!יד

!יד

!יד

!יד

!יתאצמ

!לבח

!לש

!םולש

!םולש

!םולש

!םולש