(-аас) бусад нь

(-сан нь) дээр

(1/4 бушель=909 л)

(євчин) хурцдах/хєдлєх

(албан тушаал) ахих

(ачааны)вагон,хєлєг онг

(бороо) асгах

(гэм хэрэг) їйлдэх

(зорилгодоо) хїрэх

(зэв

(нэр тєр,мєнгє)олох/хїрэх

(тємєр замын) сумчин

(уршиг) тарьсан

(хараал) урсгах

(чанамал жимсний) дийз

(шавар шавхайгаар)

(эр эмийн) холбоо

-5 см

-єєр

-єєр

-єєс

-їїштэй

-аад оны орчим

-аар

-аар