-ээс муу

-ээс удаан їргэлжлэх

-ээс удаан амьдрах

...бал,-вэл

...гїй

...гїй

...нєхцєлд

...руу харах

...тохиолдолд

...тэгвэл

...уу їгїй юу...

...хэлээр ярьдаг

...ч їгїй

...юм шиг

..гїй

/ажил хэрэг/явуулах

/архи

/бичигт/засвар оруулах

/гянданд/ хорих

/зам

/нїдний/ солонгон бїрхэвч

/тогтворгїй жинтэй хумхи/

/ургамлыг/ бордох

/хєлийн

/хоолны тїмпэн/